Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2024. március 15. napjától visszavonásig

E Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelőnél zajló adatkezelés tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját és biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Továbbá előzetes tájékoztatást nyújtson Érintetteknek személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével összefüggésben, valamint meghatározza az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatók elérhetőségét.

Cégnév: Ferencvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-379624
Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 27.
Adószám: 29029824-2-43
Weboldal: www.ferencvarosimedia.hu
E-mail: info@ferencvarosimedia.hu
Képviselő: dr. Bencsik Márta ügyvezető

Adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk

Adatkezelés céljaÉrintettKezelt személyes adatAdatkezelés jogalapjaTörlésre előirányzott időpont
Hírlevélre történő feliratkozásFeliratkozó személyNév

E-mail cím

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)Hozzájárulás visszavonása (leiratkozás)

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Általános Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat elérhető a www.ferencvarosmedia.hu oldalon és a következő fizikai elérhetőségeken: 1096 Budapest, Haller utca 27. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa.

Definíciók:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adattovábbítás

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a GDPR 32. Cikke szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az Érintett észszerű elvárásait, valamint a tudomány és technológia állását, és a végrehajtási kockázatokkal és a védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit.

Az adatfelvétel módja

Az Adatkezelő az Ön jelen Tájékoztató szerinti adatait minden esetben közvetlenül Öntől kapja, szerzi.

A megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben Ön felel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

Címzettek

Az Adatkezelő a személyes adatait a következő személyek részére teszi hozzáférhetővé:

 • a honlapja tárhelyének szolgáltatója: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068)
 • a levelezőrendszerének szolgáltatója: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068).

Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő ezúton is tájékoztatja Érintetteket, hogy amennyiben Adatkezelőnél adatvédelmi szempontból aggályos eljárást, incidenst, vagy más olyan körülményt észlel mely egyébként jogszerűsége és/vagy technikai, szervezési szempontból kifogásolható, vagy legalábbis kivizsgálása indokolt, illetékes munkavállaló, vezető tájékoztatása mellett, de attól függetlenül az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést, veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel:
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: DataPro Tanácsadó Betéti Társaság, adatvedelem@ferencvarosimedia.hu

Az Érintett jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében az Adatkezelőhöz az adatvedelem@ferencvarosimedia.hu e-mail címen fordulhat.

Az Adatkezelőaz érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor visszavonni az adatvedelem@ferencvarosimedia.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a 1096 Budapest, Haller utca 27. címre küldött levélben.

Hozzáférési jog

Az Ön benyújtott kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad Önre vonatkozóan, hogy

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében az Adatkezelő meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez való jog

Az Ön kérésére az Adatkezelő köteles helyesbíteni az Önre vonatkozó, valóságnak nem megfelelő, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok – akár kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásának hiányában – került sor.

Amennyiben Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatkezelést megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket és technikai intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésével kapcsolatban.

Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
 • közérdekből a népegészségügy területén,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges, és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza a személyes adatok kezelését, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, egyben kéri felhasználásuk korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá vont személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
 • unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön hozzájárulás esetén jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait

 • megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 • más adatkezelőhöz továbbítani
 • másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítani, ha ez technikailag megvalósítható.

Ön az adathordozhatóság jogával nem élhet, ha az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi jog gyakorlása céljából történik.

Általános értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden olyan helyesbítésről, törlésről, tiltakozásról vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Önt, kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérdések, észrevételek, kérelmek és panaszok kezelése esetén az Érintettek, jogaik érvényesítése érdekében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselő neve: DataPro Tanácsadó Betéti Társaság
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@ferencvarosimedia.hu

Hatósági jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Faxszám: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és a törvényszék az ügyben soron kívül jár el. Szabadon eldöntheti, hogy a tagállami lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tagállami tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Sütik kezelésére vonatkozó tájékoztató

A Ferencvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1096 Budapest, Haller utca 27.; cégjegyzékszám: 01-09-379624, „Társaság”) www.kilenconline.hu  alatt elérhető honlapja sütiket helyez el. A sütik elhelyezésére és az általuk automatikusan gyűjtött adatok kezelésére vonatkozóan a Társaság az alábbiakról tájékoztatja a honlap látogatóit.

 1. Süti

A süti betűkből és számokból álló kis információscsomag.

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit és lehetővé teszi, hogy a honlap a következő látogatások alkalmával felismerje azt.

 1. Sütik típusai

A Társaság honlapja az alábbi típusú sütiket helyezi el az Ön eszközén:

 • Szükséges sütik

Ezek a sütik a honlap működésének biztosításához szükségesek, nem kapcsolhatók ki. A szükséges sütiket jellemzően az Ön tevékenysége alapján helyezi el a honlap, például biztonsági beállításokkal kapcsolatos módosítások, űrlapok kitöltése vagy fiókba történő belépés esetén.

 • Statisztikai sütik

A statisztikai sütik segítenek a látogatók megszámlálásában. Ezen sütik célja a honlap látogatottságának mérése.

 1. Sütiket elhelyező személy

A sütiket a Társaság, illetve a Google Ireland Ltd. helyezi el.

 1. Sütik elhelyezésének célja és elhelyezett sütik típusa

Az egyes sütikre vonatkozó részletes információt az alábbi táblázat tartalmazza:

TípusSüti elhelyezőjeNévTartalomIdőtartamSzemélyes adatok kezelése
SzükségesTársaságmoove_gdpr_popupA süti a sütik elfogadását tárolja365 napNem
StatisztikaiGoogle Ireland Limited_gaA Google Analytics által elhelyezett süti, ami a honlap látogatottságát méri365 napIgen
 1. Sütik elhelyezésére történő figyelmeztetés

A böngészőben beállíthatja, hogy a süti számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezése esetén figyelmeztetést kapjon.

 1. Sütik elhelyezésének tiltása

Amennyiben a süti számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer és Microsoft Edge böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 1. Adatkezelési tájékoztató

Tekintettel arra, hogy a sütik személyes adatokat kezelnek a Társaság az alábbiakban nyújt tájékoztatást az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében:

 • Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő a Ferencvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1096 Budapest, Haller utca 27.; cégjegyzékszám: 01-09-379624).

A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Társaság adatvédelmi tisztviselője a DataPro Tanácsadó Betéti Társaság, aki az adatvedelem@ferencvarosimedia.hu e-mail címen érhető el.

 • Adatkezelésre vonatkozó információk
Adatkezelés célja:A személyes adatok kezelésének célját az egyes sütik esetén a 4. pont alatt elérhető táblázat tartalom oszlopa tartalmazza.
Adatkezelés jogalapja:Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
Adatkezelés időtartama:A személyes adatok kezelésének célját az egyes sütik esetén a 4. pont alatt elérhető táblázat Személyes adatok kezelése oszlopa tartalmazza.
Címzettek:Google Ireland Ltd.
 • Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@ferencvarosimedia.hu e-mail címen fordulhat.

A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármikor jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonni e-mail útján vagy a Társaság részére küldött postai levélben vagy személyesen a Társaság székhelyén.

 • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait. Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 • Törléshez való jog

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a Társaság a személyes adatait jogellenesen kezelte, (iii) a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Társaság ebben az esetben a személyes adatait tárolja, azonban bármely egyéb adatkezelést csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más személy jogainak védelme érdekében végez.

 • Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Társasághoz az adatvedelem@ferencvarosimedia.hu e-mail címen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a tagállami lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tagállami tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Bencsik Márta ügyvezető
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.
Adatkezelő